Algemene voorwaarden Notius Advocaten

 1. Notius Advocaten, hierna “Notius”, opereert onder de besloten vennootschap Notius-Advocatenkantoor, met als doel het uitoefenen van het beroep van advocaat. De zetel van de vennootschap is gevestigd op de Kunstlaan 1 in 1210 Brussel, en de vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 821.862.192.De contactinformatie van de diverse kantoren vindt u op de website www.notius.eu terug op de pagina “Contact”.De Belgische advocaten werkzaam binnen Notius hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de balie van Brussel, Antwerpen en / of Gent, onder de titel van ‘advocaat’ en behaalden hun beroepstitel aan een Belgische universiteit.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Notius, haar vennoten, medewerkers en stagiairs – en dit telkens voor alle kantoren van Notius (zijnde Brussel, Antwerpen en Gent).
 3. De cliënt verbindt zich ertoe om Notius tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan Notius over te maken.
 4. Notius zal alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenenHet is de cliënt niet toegestaan de door Notius opgemaakte adviezen, nota’s, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, over te maken aan derden, te kopiëren, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Notius toegekende opdracht.
 6. Notius zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal per 2 maanden of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt door middel van een staat van erelonen en kosten.Alle bedragen / tarieven zijn steeds exclusief BTW.De ereloonstaten van Notius zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren.Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR.

  Indien Notius in een zaak de belangen behartigt van meerdere cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak, en dit ongeacht aan welke cliënt Notius haar staten van erelonen heeft opgemaakt.

  Notius behoudt zich het recht voor om zijn tarieven van erelonen en onkosten jaarlijks aan te passen.

 7. Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft de cliënt steeds gehouden om aan Notius het gedeelte te betalen van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar.
 8. De aansprakelijkheid van Notius, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de door Notius onderschreven professionele verzekeringspolis via de Orde van Vlaamse Balies en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 7.500.000 EUR.Bovendien heeft Notius in het kader van de uitoefening van het mandaat van gerechtelijk mandataris en vrijwillig vereffenaar een aanvullende polis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz Belgium NV, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 1.250.000 EUR.In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest.
 9. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Notius niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.
 10. Gelden die Notius van de cliënt of een derde ontvangt en die Notius voor de cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Notius gekozen financiële instelling. Notius is niet aansprakelijk ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke Notius gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven.
 11. Notius doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem.Notius aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege Notius.
 12. Notius archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van minimum 5 jaar.Originele documenten kunnen aan de cliënt op diens verzoek worden terugbezorgd na het beëindigen van het dossier en desgevallend door hem worden bewaard.Na voormelde periode van vijf jaar kan het dossier definitief vernietigd worden.
 13. Notius, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij Notius hebben verlaten.
 14. De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat Notius op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, genoodzaakt is om de in die wet omschreven verplichtingen, inzake o.a. klantenonderzoek en melding van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme aan de daarvoor ingestelde autoriteiten, na te leven.De cliënt is er tevens mee bekend dat Notius krachtens deze Wet verplicht kan zijn de cliënt te identificeren. De cliënt dient hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wet voorgeschreven wijze aan de hand van de nodige ‘compliance’ formaliteiten.
 15. Voor de toepassing van dit artikel inzake verwerking van gegevens en bescherming van persoonsgegevens, zal “Persoonsgegevens” doelen op alle persoonsgegevens zoals bepaald in de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (i.e. enige informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), evenals enige toepasselijke nationale uitvoerende of aanvullende wetgeving (gezamenlijk de “Gegevensbeschermingswetgeving”).De begrippen “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Dataverwerker”, “Betrokkene”, “Inbreuk op Persoonsgegevens” en “Verwerking” zullen de betekenis hebben zoals uiteengezet in de Gegevensbeschermingswetgeving.De cliënt erkent dat in de gevallen waar de Gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing zullen zijn.
  1. Indien hij een beroep doet op de diensten van Notius, aanvaardt de cliënt (indien het een natuurlijke persoon is) of enige andere contactpersoon/gesprekspartner bij de cliënt (indien het een rechtspersoon is, de facto samenwerking of enige andere vorm van vereniging) die communiceert met Notius in het kader van de dienstverlening door Notius (het “Individu”) dat bepaalde Persoonsgegevens die betrekking hebben op hem/haar verschaft worden aan Notius, zoals de voor- en familienaam, emailadres, telefoonnummer, taalkeuze, het bedrijf waartoe hij/zij behoort, informatie inzake het juridische probleem/verzoek waarvoor de diensten van Notius gevraagd worden,.. (de “Persoonsgegevens van het Individu”).Het Individu erkent en gaat er waar nodig mee akkoord dat de Persoonsgegevens van het Individu verzameld en verwerkt kunnen worden door Notius als Verwerkingsverantwoordelijke met als doel om het (elektronische) cliëntendossier aan te maken, de cliënt te identificeren en deze identificatie te verifiëren (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verplichte nazicht uiteengezet in artikel 14), de contractuele verhouding met de cliënt te beheren, te voldoen aan de wettelijke en deontologische verplichtingen waaraan Notius onderworpen is, en, meer in het algemeen, met het oog op het verstrekken van de diensten. Notius zal de Persoonsgegevens van het Individu niet voor andere doeleinden gebruiken.Zonder beperkingen aan het voorgaande, kunnen de Persoonsgegevens van het Individu Persoonsgegevens bevatten met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Het Individu erkent en gaat er waar nodig mee akkoord dat Notius dergelijke bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerkt in haar hoedanigheid van advocaat met het doel om de belangen van het Individu te verdedigen en voor zover dit nodig is voor deze verdediging.
  2. In aanvulling op de algemene doeleinden bepaald in artikel 15.1, kan Notius de Persoonsgegevens van het Individu verwerken met het oog op het uitnodigen van het Individu, of de ermee verbonden cliënt, op evenementen georganiseerd door Notius, of met het oog op het toezenden van juridisch, regelgevend of administratief nieuws dat Notius relevant acht voor het Individu of de ermee verbonden cliënt.
  3. Het Individu erkent en gaat er waar nodig mee akkoord dat Notius de Persoonsgegevens van het Individu kan bekendmaken aan bevoegde rechtbanken, overheidsorganen en/of andere openbare overheden, evenals aan haar onderaannemers en dienstverleners voor de doeleinden uiteengezet in de artikelen 15.1 en 15.2, dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. Het Individu erkent en gaat er waar nodig mee akkoord dat dit overdrachten kan inhouden van Persoonsgegevens van het Individu naar landen die geen afdoend niveau van bescherming bieden. In elk geval zullen gepaste contractuele maatregelen genomen worden om de veiligheid van de Persoonsgegevens van het Individu te verzekeren in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
  4. Er zullen stappen ondernomen worden om te verzekeren dat de Persoonsgegevens van het Individu correct zijn, up to date en niet langer bewaard worden dan nodig is. Meer in het bijzonder, in overeenstemming met artikel 12 en de wettelijke bewaartermijn toepasselijk op dossiers van advocaten, zullen de Persoonsgegevens van het Individu bewaard worden voor een periode van minimum vijf jaar vanaf de beëindiging van de opdracht in kwestie. Notius verzekert dat er maatregelen genomen worden ter bescherming tegen Inbreuken op Persoonsgegevens (i.e. ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van Persoonsgegevens).
  5. Het Individu is gerechtigd om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar, zoals deze verzameld en verwerkt worden door Notius als Verwerkingsverantwoordelijke, en de wijziging of verwijdering te vragen van de Persoonsgegevens van het Individu indien deze niet correct of nodig zijn voor de voormelde doeleinden. Het Individu kan deze rechten uitoefenen door een email te sturen naar Notius via hello@notius.eu, samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart of ander identiteitsdocument dat aantoont dat het Individu de betrokkene is inzake de Persoonsgegevens. Bovendien kan het Individu op elk moment bezwaar formuleren tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging, door voormelde procedure te volgen.In het algemeen is het Individu gerechtigd om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken voor enige Verwerking op grond van zijn/haar toestemming (voor zover toegekend). Deze intrekking van toestemming brengt de rechtsgeldigheid van de Verwerking op grond van toestemming gegeven voorafgaand aan dergelijke intrekking niet in het gedrang.Indien het Individu van oordeel is dat de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Gegevensbeschermingswetgeving, heeft het Individu het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie van zijn/haar gebruikelijke verblijfplaats, werkplaats of de plaats waar de inbreuk plaatsgevonden heeft. De Belgische toezichthoudende overheid is de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ).
 16. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.Partijen verbinden zich ertoe om dergelijk nietig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst.
 17. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en Notius. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van het arrondissement waaronder het Notius-kantoor ressorteert waar het dossier van de cliënt gehouden wordt, zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Notius om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.