Vennootschappen

Door de jaren heen heeft Notius een ruime expertise opgebouwd in alle takken van het vennootschapsrecht.

Bij de oprichting van uw vennootschap adviseren we u over de meest geschikte vennootschapsvorm. Daarbij houden we rekening met uw specifieke doelstellingen, activiteiten en verlangens. Wij bekijken dan hoe het bestuur van uw vennootschap optimaal georganiseerd wordt, schrijven statuten op maat, en regelen alle oprichtingsformaliteiten, dit alles in nauw overleg met uw notaris of accountant.

Ook voor advies bij het beheer van uw vennootschap kan u bij ons terecht. Denk hierbij aan terugkerende zaken zoals ontslagen en benoemingen van bestuurders, zetelverplaatsingen, of de jaarlijkse formaliteiten bij de goedkeuring van de jaarrekening, maar ook complexere zaken zoals statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten, of advies inzake corporate governance-regels over onder meer remuneratie van bestuurders, samenwerkingsovereenkomsten, belangenconflicten of de rol van externe bestuurders.

Bij een liquidatie kan Notius optreden als vereffenaar van alle vormen van vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, en u tijdens de hele vereffeningsprocedure begeleiden.

Ook inzake de minder voorkomende vennootschaps- en verenigingsvormen beschikken we over heel wat expertise. Denk bijvoorbeeld aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW), (private) stichtingen (van openbaar nut), (Europese) Economische Samenwerkingsverbanden (EESV), de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) of de tijdelijke handelsvennootschap (THV).

Ten slotte ontstaan er in een onderneming helaas soms ook geschillen. Notius verleent advies en bijstand inzake aansprakelijkheid van bestuurders of zaakvoerders, geschillen tussen aandeelhouders over onder meer uittreding of uitsluiting, minderheidsvorderingen of tal van andere vennootschapsconflicten. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, vertegenwoordigen wij u voor de rechtbank of een arbitragecollege.